GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Email:  ybi-vanyen-mndongcuong@edu.viettel.vn

Trường mầm non Đông Cuông thuộc xã Đông Cuông, được Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên ký quyết định thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2003, trên cơ sở tách từ Tiểu học Đông Cuông.Trường có trụ sở chính tại thôn Trung Tâm, hiện nay có 02 điểm lớp: Điểm trường thôn Đồng Tâm và điểm trường thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện. Từ ngày thành lập trường đến nay, nhiều năm liền nhà trường đã đạt được các danh hiệu: Tập thể lao đông tiên tiến... Năm học 2010-2011, trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái  ký quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 trao bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm học 2014-2015, được Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái công nhận Trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 ngày 25 tháng 12 năm 2014. 

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trên tinh thần đó Trường Mầm non Đông Cuông xây dựng phương hướng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2021 và tầm nhìn đến năm 2015.

Xây dựng và triển khai phương hướng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trên cơ sở tình hình thực tế nhà trường xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2021 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp GD&ĐT đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục xã nhà.