- Năm học 2019-2020 nhà trường có: Tổng số CBGV,NV trong biên chế: 34 người, Hợp đồng 68: 01 người. Trong đó: CBQL: 03, GV: 29, Nhân viên: 02 (Y tế: 01, NVTV: 01). Ngoài ra, nhà trường HĐLĐ: 5,5 nhân viên nấu ăn cho trẻ và 2 bảo vệ (Khu Trung Tâm và Đồng Tâm).

- Tổng số Đảng viên: 21 đ/c

- Lãnh đạo nhà trường tuy còn trẻ nhưng có nhiều sáng tạo, mạnh dạn trong công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó: trên chuẩn đạt 93%; có tinh thần học hỏi, đoàn kết, giúp đỡ nhau để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.